Rheumatology

Rheumatology

Rheumatic Immunity Diseases

 • Rheumatoid Arthritis

 • Ankylosing Spondylitis

 • Psoriatic Arthropathy

 • Scleroderma

 • Dermatomyositis

 • Vasculitis

 • Systemic Lupus Erythematous (SLE)


Chronic Joint Diseases:

 • Osteoarthritis (Hips, Hands, Knee, Feet )


Bone Diseases:

 • Osteoporosis

 • Osteomalacia

 • Paget disease


Vertebral Diseases:

 • Lumbago

 • Sciatica

 • Cervicalgia


Metabolic Diseases:

 • Gouty Arthritis